Produksjon

I gamal tid vart rakfisk produsert for å bevare maten over lenger tid. Dagens produksjon er ganske lik, og med
moderne hjelpemidlar lager vi ein rakfisk med særs jamn kvalitet i smak og konsistens.

Fagmiljøa ved Nofima og Matmerk har gjennom mange år bidrage med god kompetanse. Vi har også eit godt samarbeid med Mattilsynet i Valdres, som tar rutinemessige stikkprøvar. Vårt eige interne kvalitetssikringssystem (IK- mat) er kontroll av alle trinna i vår produksjonsprosess. Produksjonslokalane er inndelt i soner, har overtrykk og tilførast UVC- rein luft. Etter reinhald av lokalane og utstyr, blir det desinfisert med UVC- lys.

MG 8750
Gode oppvekstvilkår

Fisken går i reine sjølvrensande romslege dammar med rikeleg oksygenrikt vatn som strøymer slik at fisken får god mosjon. Den får omsorgsfull foring der alt blir lagt til rette for at fisken skal ha ein fin oppvekst, slik at den blir i passeleg hold. Foret består av pellets, der kvalitet og sporbarheit dekker våre krav. Det har aldri vore brukt medisin på fisken.

Produksjon Salting
Raskt i butten

Etter avliving som skjer ved opptak frå dammen, blir fisken flytta til vårt moderne foredlingslokale. Innan 1 time er fisken vaska og reingjort, og klar for butten. Vi nyttar erfaring frå generasjonar med nåtidas hjelpemidlar, og krav til kvalitetssikring. Modning føregår under automatisk temperaturregulering med dagleg kontroll.

Fiskibøtte Produksjon
Modning

Vi har 3 modningsgrader, mild, lagra og vellagra med variasjon i kvar grad etter kundens ynskje. Alle trinn i prosessen er kvalitetssikra. Der rutinar og prosedyrar er innskjerpa slik at all fisk skal ende med vår jamne kvalitet. Vår arbeidsmoral er: ”Ein fornøygd kunde er vår sikkerheit”. Rakfisken skaffar oss eit praktfullt vennskap.

Vakuumpakka
Vakumpakking

Heil, skinnfri og filetert fisk blir vakumpakka når fisken er moden, slik kunden ynskjer det.

Oppbevaring

Øverst dekker vi til med papir, slik at fisken skal halde seg fuktig. Naturlige enzym og mikroorganismar sørgjer for lagringsprosessen. Litt moderne kallast denne prosessen fermentering.

Jamn modningstemperatur er avgjerande for godt resultat. Vi har moderne modningsrom der temperaturen er lik i heile rommet.

Anbefalt temperatur under lagring er -1 til +4°C for ferdig modna rakfisk.